Wales PEN Cymru: An evening of inter-cultural entertainment / Noson o adloniant rhyngddiwylliannol

Welsh Writers Welcome the World, W4W and Wales PEN Cymru present an evening of intercultural entertainment poetry, music and monologue.
Thursday 23 March 2023, 7pm at:
Narberth Museum
The Bonded Stores, Church Street,
Narberth SA67 7BH
featuring:
Ukrainian writer in refuge in Wales, acclaimed scriptwriter Larysa Martseva
supported by:
Taz Rahman, Angharad Jenkins and Emma Baines
This is an accessible international hybrid event, audience may join in person or online.
PEN international is the worldwide association of writers, founded in 1921 to promote friendship and intellectual co-operation among writers everywhere. Perhaps the most famous goal is to fight for freedom of expression and to act as a powerful voice on behalf of writers harassed, imprisoned and sometimes killed for their views.
The association has autonomous International PEN centres in 150 countries including Wales. We wish to celebrate the welcome writers of refuge have in Wales and the traditional, contemporary and diverse nature of the culture of Wales. Promotion of these values is the ambition of Wales PEN Cymru and this event seeks to recruit new individuals who share those ideals to membership of the organisation.
The entry fee to the event is pay-what-you- can- afford between £5 and £15
Whatever ticket price paid will be discounted off an annual membership
to Wales PEN Cymru.
For more details about the event email: [email protected]
You can buy tickets at this link
https://write4word.uk/yckjzbrw
or pay on the door.
Croesawu’r Byd gydag Awduron o Gymru W4W &Wales PEN Cymru yn cyhoeddi noson o adloniant rhyngddiwylliannol cerddi , cerddoriaeth a monolog .
Dydd Iau Mawrth 23, 2023 7o’r gloch yr hwyr
Amgueddfa Arberth
The Bonded Stores,
Stryd yr Eglwys,
Narberth
SA67 7BH
Gan gynnwys:
Awdur o Wcrain sydd mewn lloches yng Nghymru, Sgriptwraig nodedig Larysa Martseva
gyda: Taz Rahman, Angharad Jenkins ac Emma Baines
Mae hwn yn ddigwyddiad hybrid, gall y gynulleidfa ymuno ar lein neu yn yr Amgueddfa.
Mae PEN rhyngwladol yn sefydliad bydeang o ysgrifenwyr, a sefydlwyd yn 1921, er mwyn hyrwyddo cyfeillgarwch a chydweithio deallusol ymysg ysgrifenwyr ymhob man. Hwyrach mai ei nod pennaf yw ymgyrchu dros ryddid mynegiant gan weithredu fel llais grymus ar ran ysgrifenwyr sy’n cael eu plagio, eu carcharu neu weithiau eu lladd am eu safbwyntiau.
Mae gan sefydliad Rhyngwladol PEN ganolfannau annibynnol mewn cant a hanner o wledydd gan gynnwys Cymru.
Dymunwn ddathlu a chroesawu awduron sydd wedi ceisio cael lloches yng Nghymru gan ddod i wybod am natur cyfoes ac amrywiol diwylliant Cymru. Mae hyrwyddo’r gwerthoedd hyn yn rhan o uhelgais Wales PEN Cymru a’r digwyddiad wedi ei drefnu er mwyn recriwtio unigolion sy’n rhannu yr un delfrydau â’r mudiad a dod yn aelodau o’r gymdeithas.
Mae’r ffi mynediad ar delerau talu- yr -hyn- a- allwch rhwng £5 a £15 . Pa docyn bynnag a gewch, bydd yn cael ei ystyried fel taliad llai ar gyfer aelodaeth blwyddyn i Wales PEN Cymru pe byddech yn dymuno hynny.
Am ragor o fanylion am y digwyddiad – ebost:[email protected]
Gallwch hefyd brynu tocyn gyda’r linc hwn
https://write4word.uk/yckjzbrw
neu dalu wrth y drws.